Raad van Toezicht

Het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest heeft sinds maart 2001 het bevoegd gezag overgenomen van de gemeente. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die voor een periode van vier jaar benoemd zijn door de gemeenteraad.  

Op 1 maart 2022 kent de Raad van Toezicht de volgende samenstelling:

-        Mevrouw G. van den Berg,
voorzitter, aandachtsgebied politiek-bestuurlijk werkveld, grote sociaal maatschappelijke thema's en eerste aanspreekpunt voor de bestuurder.

-        Mevrouw S. Bos,
aandachtsgebied ouders en onderwijs, arbeidsrecht, netwerk binnen Oegstgeest.

-        Mevrouw R. Huijsmans-Zwijnenburg,
aandachtsgebied medezeggenschap, arbeids- en onderwijsrecht.

-        De heer R. Molenkamp,
aandachtsgebied financiën, netwerk binnen Oegstgeest.

-        Mevrouw T. van der Wal,
aandachtsgebied onderwijskwaliteit en zorg, passend onderwijs, netwerk brede onderwijsregio.

De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. De Governance Code Primair Onderwijs vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording. Kernelementen hiervan zijn een scheiding tussen toezicht en bestuur en een systematiek van maatschappelijke verantwoording naar alle interne en externe belanghebbenden zoals o.a. leerlingen, medewerkers, toeleverend en afnemend veld, bedrijfsleven, overheid, Inspectie van het Onderwijs en Ministerie van OCW. Alles conform de statuten en de reglementen.

Het dagelijks bestuur is in handen van mevrouw D. Petter, directeur-bestuurder.
Conform de Code Goed Bestuur, is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Vier principes staan centraal:
- goed onderwijs voor alle kinderen
- verbinding met de maatschappelijke context
- professionalisering
- integriteit en transparantie
De Raad van Toezicht vervult in overeenstemming hiermee de rol van toezichthouder.

Voor het intern toezicht op het College van Bestuur, ter uitvoering van het Reglement voor de Raad van Toezicht van Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO).
2022-11-21 Toezichtkader OPOO vastgesteld.

 

Het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest

Staat voor onderwijskwaliteit in verschillende onderwijsconcepten. Daarbij proberen de scholen van elkaar te leren zodat de kinderen die onze scholen bezoeken het beste onderwijs krijgen. Leren is veel meer dan rekenen, taal en lezen. Het gaat om de vorming van de kinderen om met elkaar samen te kunnen leven en te zorgen voor elkaar. We leren elkaar waarderen om wie we zijn en elkaar aan te spreken op onze verantwoordelijkheden. Daarbij gaan we er vanuit dat we allemaal fouten maken. En dat vormt dan ook de basis van leren.