Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

In het reglement GMR Opoo staat beschreven hoe de GMR georganiseerd is: Reglement GMR 2023
De GMR bestaat uit 8 leden. De MR van iedere school heeft een een vertegenwoordiger van de ouders en een vertegenwoordiger van het personeel afgevaardigd in de GMR.
Het MR statuut: MR-Statuut 2023

Jaarverslag GMR:
2019 Jaarverslag GMR
2020 jaarverslag GMR
2021 Jaarverslag GMR
2022 Jaarverslag GMR
2023 Jaarverslag GMR