Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

In het reglement GMR Opoo staat beschreven hoe de GMR georganiseerd is: Reglement GMR
De GMR bestaat uit 8 leden. De MR van iedere school heeft een een vertegenwoordiger van de ouders en een vertegenwoordiger van het personeel afgevaardigd in de GMR. Jaarverslag GMR: Jaarverslag GMR

Notulen van de vergadering 2021-2022