Gevers-Deutz Terweeschool

Gevers-Deutz Terweeschool

Wie zijn wij?

Wij zijn de Gevers-Deutz Terweeschool gevestigd in een architectonisch markant gebouw gelegen in het midden van Oud-Oegstgeest aan de Terweeweg.
De school is opgericht in dit gebouw in 1930. Door ingrijpende verbouwingen de afgelopen jaren voldoet het gebouw nu aan alle moderne eisen van deze tijd en is tegelijkertijd een gemeentelijk monument.
Wij zijn een openbare school die door zijn werkwijze ieder kind in staat stelt zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. We bieden de kinderen de omgeving die nodig is om uit te groeien tot een zelfstandig, standvastig, sociaal en cognitief goed onderlegde persoonlijkheid die zich een goede plaats kan verwerven in deze maatschappij.


Wat doen we en hoe doen we het?

Ons onderwijs is gericht op de totale ontwikkeling van het kind waarbij er kwalitatieve en kwantitatieve aandacht is voor de intellectuele, motorische, sociale, emotionele en muzische vorming.
Wij willen dat onze kinderen hun capaciteiten optimaal benutten. Daartoe besteden we veel aandacht aan verschillende manieren van leren. We leren ze positief kritisch te kijken naar eigen gedrag en prestaties.
Wij willen dat kinderen leren zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen leerproces. Zelfstandig leren werken en samenwerken neemt op onze school een zeer belangrijke plaats in.
Ons onderwijs houdt rekening met verschillen tussen kinderen. De meeste kinderen volgen een natuurlijke ontwikkeling. We stimuleren kinderen tot leren maar forceren niet. Elk kind heeft een eigen tempo in zijn ontwikkelingsproces.
We hanteren een variatie aan werkvormen en kwalitatieve leermiddelen, zodat de leerlingen ruimte krijgen voor leren door doen en betrokken zijn bij het leerproces.
Onze school is gericht op de moderne maatschappij, waarbij wij veel gebruik maken van nieuwe ontwikkelingen binnen de ICT.
Wij scheppen een pedagogisch klimaat waarin kinderen en leerkrachten met plezier naar school gaan. Rust, regelmaat en een goede organisatie waarborgen een prettige en veilige leefomgeving.
Wij zijn een actieve school. Er is aandacht voor gevarieerde activiteiten in het schooljaar waardoor een binding wordt gevormd tussen leerlingen, leerkrachten en ouders.
Ouders en school dragen samen zorg voor de opvoeding van de kinderen binnen de eindverantwoordelijkheid van de ouders. De school draagt de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs.


Waarom?

Ieder kind is uniek en heeft een eigen ontwikkelingsproces. Dit proces moet worden gestimuleerd en gevolgd zodat het kind zo optimaal mogelijk zijn intellectuele, sociale, emotionele, motorische en muzische competenties kan ontwikkelen. Zelfrespect, vertrouwen, sociaal gedrag, autonomie en zelfstandigheid vormen de basis om uit te groeien tot een waardig mens in de samenleving.


Met welke resultaten?

Onze school voldoet aan de kerndoelen voor het basisonderwijs, zoals deze door de overheid zijn vastgesteld. De resultaten van onze school wijken niet erg af van vergelijkbare scholen in de regio. Zowel t.o.v. het landelijk- als het regionale gemiddelde is de score over het algemeen goed. De kinderen hebben als zij naar het voortgezet onderwijs gaan een goede ondergrond, een zelfstandige werkhouding en gevoel voor verantwoordelijkheid en planning om het onderwijs op deze scholen goed te kunnen volgen.


Algemene informatie

Directeur: Dera Petter

Gevers-Deutz Terweeschool
Terweeweg 106
2341 CV Oegstgeest
071-5652432
E-mail: gdtinfo@gdterwee.nl
Website: http://www.gdterwee.nl

 

 
Gerealiseerd door schoolwebsite.nu